ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

álláshirdetésre jelentkező pályázók személyes adatainak kezelése

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) alapján készült jelen adatkezelési tájékoztató részletesen tartalmazza a Diákhitel Központ Zrt. tájékoztatását az általa meghirdetett álláshirdetésekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésével összefüggésben.

I. Az adatkezelő személye
név Diákhitel Központ Zrt.
székhely 1027 Bp., Kacsa u. 15-23.
cégjegyzékszám 01-10-044593
e-mail cím allas@diakhitel.hu

II. Az érintettek köre
Az adatkezelés érintettje azon természetes személy, aki az Adatkezelő által megjelentetett álláshirdetésre pályázatot nyújt be.

III. Az adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke alapján az álláshirdetésre jelentkező pályázó önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a pályázó a pályázata benyújtásával – elküldésével – fejez ki.
Az adatkezelés célja, hogy a Diákhitel Központ Zrt. a betölteni kívánt pozícióval kapcsolatban a pályázók által a pályázatukban közölt személyes adatok felhasználásával folytassa le a kiválasztási és munkaerő felvételi folyamatot.

IV. A kezelt adatok köre
személyazonosítás céljára szolgáló adatok:
– név,
– születési név,
– születési hely és időpont,
– anyja neve,
– arckép,
– aláírás,

elérhetőségi adatok:
– lakóhely/értesítés cím,
– e-mail cím,
– telefonszám

alkalmasság megítélésére szolgáló adatok:
– végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok,
– jelenlegi és korábbi munkahelyek és betöltött munkakörök adatai,
– szakmai tapasztalatok,
– személyes tulajdonságok,
– érdeklődési kör, motiváció.

V. Adatkezelés időtartama
A IV. pont szerinti személyes adatok a jelentkezési folyamat lezárást követő 12 hónap időtartam lejártát követően kerülnek törlésre. Amennyiben a pályázóval munkaviszonyt létesít az Adatkezelő, ezen személyes adatokat a Munka Törvénykönyvében foglalt szabályok szerint tovább kezeli.

VI. Az érintett jogai
a) Hozzáférés joga, tájékoztatás kérése:

Az érintett bármikor jogosult az Adatkezelőtől tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, mely személyes adatkategóriát milyen célból és milyen időtartamban kezeli az Adatkezelő, ezen személyes adatokat milyen forrásból vette nyilvántartásba, és adatkezelésének mi a jogalapja.
Az érintett úgyszintén tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő a személyes adatai kezelése során továbbítja-e azokat harmadik személynek, illetőleg igénybe vesz-e az adatfeldolgozót. Amennyiben igen, az érintett jogosult tájékoztatást kérni az adattovábbítás címzettjéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, illetőleg az adatfeldolgozó nevéről, címéről és adatfeldolgozási tevékenységéről.
Tájékoztatást kérhet az érintett továbbá arról, hogy jogait (pl. helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás, adathordozás) hogyan gyakorolhatja, és milyen felügyeleti hatósághoz fordulhat panaszával.
A tájékoztatás iránti kérelem az allas@diakhitel.hu vagy a dpo@diakhitel.hu e-mail címen terjeszthető elő, amely kérelem alapján a Diákhitel Központ a lehető legrövidebb időn belül, azonban legfeljebb 30 napon belül írásban teljesíti tájékoztatási kötelezettségét.
A tájékoztatás csak akkor tagadható meg, ha azt törvény akadályozza – ebben az esetben az Adatkezelő a válaszában megjelöli a hivatkozott törvényi rendelkezést, illetőleg tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, és évente tájékoztatja azokról a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

b) Helyesbítés kérése
Amennyiben az Adatkezelő az érintettel összefüggésben kezelt személyes adat pontatlan vagy hiányos, az érintett jogosult ezen adat helyesbítését kérni.
A helyesbítési kérelem az allas@diakhitel.hu vagy a dpo@diakhitel.hu e-mail címen terjeszthető elő, amely kérelem alapján az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, azonban legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és amennyiben az megalapozott, a kifogásolt személyes adatot helyesbíti.
Az Adatkezelő az érintett kérelme hiányában is jogosult az általa kezelt személyes adatot helyesbíteni, ha arra vonatkozóan, hogy az a valóságnak nem felel meg, más, hitelt érdemlő információ kerül a birtokába.
Amennyiben az Adatkezelő a helyesbítési kérelemnek a vizsgálat eredménye alapján nem tesz eleget, írásban közli az érintett felé ennek indokát, és tájékoztatja a jogorvoslati jogáról.

c) Törlés kérése
Az érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését kérni, ha:
– azokra az adatkezelés célja szempontjából már nincs szükség;
– az adatkezelési hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az adatkezelés jogellenes;
– az adatokat a Diákhitel Központra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése céljából törölni kell.
A törlési kérelem előterjesztése az álláshirdetésre benyújtott pályázat visszavonásának minősül.
A törlési kérelem az allas@diakhitel.hu vagy a dpo@diakhitel.hu e-mail címen terjeszthető elő, amely kérelem alapján az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, azonban legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és amennyiben az megalapozott, a kifogásolt személyes adatot törli.

d) Adathordozás
Az érintett jogosult arra, hogy az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.
Az adathordozás iránti kérelem kizárólag a hozzájárulás alapján kezelt adatokra vonatkozóan terjeszthető elő.
Az adathordozás iránti kérelem az allas@diakhitel.hu vagy a dpo@diakhitel.hu e-mail címen terjeszthető elő írásban. A kérelem alapján a Diákhitel Központ a lehető legrövidebb időn belül, azonban legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja a kérelmet. Amennyiben a kérelem teljesíthető, lehetőség szerint az érintett által igényelt módon teljesiti a kérelmet, amennyiben pedig a kérelem a GDPR alapján nem teljesíthető, erről írásban tájékoztatja az érintettet, aki ezen döntéssel szemben bírósági jogorvoslattal élhet.

e) Jogorvoslat
Amennyiben az érintettnek az Adatkezelő adatkezelésével összefüggésben kérdése vagy kifogása merülne fel, célszerű elsődlegesen a Diákhitel Központ adatvédelmi tisztviselőjénél jelezni azt kivizsgálás céljából. Az adatvédelmi tisztviselő a Diákhitel Központ Zrt. postacímén vagy a dpo@diakhitel.hu e-mail címen érhető el. Az adatvédelmi tárgyú kérdések, kifogások a beérkezésüket követő legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül kivizsgálásra és megválaszolásra kerülnek.

Az érintett bármikor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem érte vagy ennek közvetlen veszélye fennáll. A hatóság a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható valamennyi iratba betekinthet, illetve azokról másolatot kérhet, továbbá a Diákhitel Központtól felvilágosítást kérhet. A hatóság elérhetősége a következő: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Az érintettek jogainak megsértése esetén, amennyiben az Adatkezelő azt az érintett kérelme ellenére sem orvosolja, az érintett bírósághoz fordulhat. A per a Fővárosi Törvényszéken, vagy – választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítható meg. Az egyes törvényszékek elérhetősége a www.birosag.hu honlapon található meg.

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (GDPR) – 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a Diákhitel Központ Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., Cg.: 01-10-044593) a www.diakhitel.hu honlap feliratkozás céljából rendelkezésre bocsátott felületén megadott e-mail címemet hallgatói hitelezéssel kapcsolatos reklámanyagok, hírlevelek továbbítása céljából jelen hozzájáruló nyilatkozatom visszavonásáig kezelje. Feliratkozásommal kijelentem továbbá, hogy a 16. életévemet betöltöttem.

A Diákhitel Központ Zrt. ezen személyes adatokat további adatkezelők részére nem jogosult átadni, a hírlevél-küldés során azonban jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatkezelés határozatlan időtartamú, az érintett azonban bármikor jogosult a GDPR 17. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint adatai törlését kérni. Az adattörlési kérelem a hírlevélben leiratkozás céljából közölt linkre kattintással terjeszthető elő.

A GDPR 15. cikkében foglaltak értelmében a hírlevél-küldésre feliratkozott érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Diákhitel Központ Zrt-től arra vonatkozóan, hogy ezen adatkezeléssel összefüggésben milyen adatokat tart róla nyilván – egyúttal kérheti a GDPR 16. cikke szerint ezen adatok helyesbítését -, tájékoztatást kérhet továbbá arról, hogy milyen adatfeldolgozó számára, milyen adatfeldolgozási tevékenység ellátása céljából kerültek ezen adatai továbbításra.

Amennyiben az érintettnek a Diákhitel Központ Zrt. ezen adatkezelésével összefüggésben kifogása merülne fel, azt írásban jelezheti a Diákhitel Központ Zrt. adatvédelmi tisztviselőjénél az adatkezelő általános elérhetőségein: Diákhitel Központ Zrt. 1996 Budapest, illetve dpo@diakhitel.hu. Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem érte, és azt az adatkezelő a kérelmére sem orvosolta, bármikor panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetőleg bírósági jogorvoslatot kezdeményezhet (a bíróságok elérhetőségei: birosag.hu.)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

üzleti partnerek, ajánlattevők kapcsolattartóit
és képviselőit érintő személyes adatok kezelése

Az Európai Unió 2018. május 25-től alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a Diákhitel Központ Zrt. mint adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja az üzleti partnerek kapcsolattartóit:

Az adatkezelő:

név: Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

cégjegyzékszám: 01-10-044593

telefonszám: +36 1 999 99 44

hivatalos honlap címe: www.diakhitel.hu

postacím: 1996 Budapest, Diákhitel Központ Zrt.

személyes ügyfélszolgálat: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. Fszt.

Az adatkezelés módja és célja:

A Diákhitel Központ az üzleti partnereivel történő szerződéskötés során mindkét fél részéről képviselőket, illetve kapcsolattartó(ka)t jelöl meg a szerződésben. Ezen kapcsolattartók az üzleti partnerek azon munkavállalói, akiket a partner az adott szerződés megkötése és teljesítése során kapcsolattartásra kijelöl: a szerződéssel összefüggő tájékoztatások ezen kapcsolattartók útján kerülnek közlésre és befogadásra.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján az, hogy a Diákhitel Központtal kötött – hallgatói vagy képzési hitelszerződésnek nem minősülő – szerződések teljesítése során a felek által közölt nyilatkozatok (pl. adatszolgáltatások, hibajelzések, teljesítéssel összefüggő egyeztetések, teljesítésigazolások) a közvetlenül ezen feladatok ellátására kijelölt munkatárs részére kerüljenek továbbításra, ezzel a hatékony kommunikáció révén a szerződésszerű teljesítést elősegítve.

Az érintettek és a kezelt adatok köre:

Az adatkezelés érintettjei a Diákhitel Központ, valamint a Diákhitel Központtal szerződést kötő, illetőleg üzleti ajánlatot tevő gazdasági társaságok képviselői, illetve kijelölt kapcsolattartói.

A kezelt személyes adatok a következők:

név,
képviselt gazdasági társaság,
beosztás,
telefonszám,
e-mail cím.

Adatkezelés jogalapja és időtartama:

Az adatkezelés jogalapját – mind a Diákhitel Központ, mind az üzleti partner részéről – az adatkezelő jogos érdeke biztosítja: ezen személyes adatok kezelése a Diákhitel Központ adatkezeléshez fűződő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Erről a GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pontja rendelkezik. Az adatkezelés az érintett szerződés megszűnéséig tart.

A jogos érdek mérlegelése:

Az adatkezelés jogalapjául szolgáló jogos érdek az alábbiak miatt élvez előnyt az érintett – azaz a kapcsolattartó – adatkezeléssel összefüggő alapvető jogaival és szabadságaival szemben:

miért szükséges az adatkezelés?
A Diákhitel Központ által az üzleti partnerekkel kötött szerződések teljesítése során folyamatos kétirányú kommunikáció zajlik. Ez a kommunikáció a Ptk. 6:62. § szerinti együttműködési és tájékoztatási kötelezettség alapján szükségszerű a szerződésszerű teljesítés elősegítése céljából.

A kommunikáció megkönnyítése céljából a Diákhitel Központ a képviselők adatai mellett közvetlen kapcsolattartó(k) adatait is kezeli. Ezen természetes személyek a szerződő felek munkavállalói.

A szerződések teljesítése során szükséges kommunikáció elvben folyhatna a cégnyilvántartásban elérhető hivatalos székhely-címen is, ez azonban nem hatékony: a Diákhitel Központnál – és bizonyosan a partnerek döntő többségénél is – több száz szerződés van hatályban párhuzamosan, ezért ha nincs dedikált kapcsolattartója egy-egy szerződésnek, és akár azon belül is egy-egy feladatnak (pl. számlázás, teljesítésigazolás, szállítás, műszaki követelmények egyeztetése) nem biztosítható a szerződésszerű teljesítés, ezzel pedig kára keletkezhet a Diákhitel Központnak.

Ennek elkerülése érdekében nélkülözhetetlen, hogy a Diákhitel Központ az üzleti partnerek kapcsolattartók – a partner mint munkáltató által kijelölt természetes személy munkavállalók – személyes adatait kezelje egy-egy szerződés vonatkozásában. A kapcsolattartók a következő feladatokat látják el, ennek megfelelően az adatkezelés szükségességét a következők adják:

Az adatkezelés szükséges az adott szerződésben pontosan nem rögzített – esetlegesen előre nem látott – feladatok teljesítésének módjával, határidejével, a teljesítés előfeltételeivel kapcsolatos kommunikáció lebonyolításához, szükséges a szerződésszerű teljesítés elősegítésével és ellenőrzésével, hiba vagy késedelem esetén pedig az ezzel kapcsolatos tájékoztatások szabályozott módon történő közléséhez, továbbá szükséges magához a szerződés teljesítéséhez – azaz a megrendelt áru leszállításához, a megrendelt szolgáltatás nyújtásához és a szerződésben rögzített ellenérték kiegyenlítéséhez is.

mi a Diákhitel Központ jogos érdeke?
Ezen adatkezeléshez azért fűződik a Diákhitel Központnak jogos érdeke, mert ahhoz, hogy az adott szerződés szerződésszerű teljesítését biztosítsa, hatékony kommunikációt kell folytatnia az üzleti partnereivel, ennek pedig a leghatékonyabb módja a kapcsolattartók bevonása, így ezen kapcsolattartók adatainak kezelése. Ennek hiányában az adott szerződéssel összefüggő közlések csak lényegesen lassabban, esetleg hiányosan vagy torzult tartalommal, vagy egyáltalán nem jutnának el a szerződő partner felé, így a szerződésszerű teljesítés még a felek jóhiszeműsége ellenére sem lenne biztosítható, ebből pedig a Diákhitel Központnak kára származna.

Ezen kapcsolattartók a szerződő felek mint munkáltatók ezen feladat ellátására kijelölt munkavállalói, akik személyes adataik kapcsolattartási célú kezelésére a munkaviszonyuk létesítésekor, illetve az adott szerződés megkötésekor alappal számíthattak.

hogyan történik az adatkezelés?
A kapcsolattartó(k) a Diákhitel Központ és az üzleti partner által kötött szerződésben kerülnek megjelölésre ezen minőségükben a név, a beosztás, a telefonszám és az e-mail cím feltüntetésével. Külön nyilvántartás a kapcsolattartókról nincs, kizárólag a szerződés adatai között szerepelnek a felsorolt adatok. Amennyiben a szerződés vonatkozásában közlés kiküldésére, kapcsolatfelvételre merül fel igény, az ugyanezen szerződésben a Diákhitel Központ kapcsolattartójaként megjelölt személy a szakterületi vezetőhöz fordulhat az adat ezen célból történő átadása iránt.

mik az érintett érdekei?
Az érintett kapcsolattartónak az adatkezeléssel szembeni érdeke az, hogy személyes adatait a munkáltatója ne adja át – pl. kapcsolattartási célból sem – a Diákhitel Központnak mint szerződő partnernek.

miért nem jelent szükségtelen és aránytalan korlátozást az adatkezelés?
Az érintett fentiek szerinti ellenérdeke nem összeegyeztethető a Diákhitel Központ fent részletezett, szerződésszerű teljesítéssel összefüggő jogos érdekével, mert egyrészt a kapcsolattartási feladatok ellátása a munkakörébe tartozik – amely munkaköri feladat kitűzése a kapcsolattartókénti megjelölésével megtörténik -, másrészt ezen feladatai ellátásához számára is nélkülözhetetlen a közvetlen kapcsolat kialakítása: mindezek hiányában a kapcsolattartási feladatait nem tudná ellátni, amely hátrányos munkajogi következményekhez vezetne.

Az érintett jogai:

a) Hozzáférési jog
A kapcsolattartó bármikor jogosult a Diákhitel Központtól tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy mely személyes adatait milyen célból és milyen időtartamban kezeli, ezen személyes adatokat milyen forrásból vette nyilvántartásba, és adatkezelésének mi a jogalapja. Úgyszintén tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy a Diákhitel Központ a személyes adatai kezelése során továbbítja-e azokat harmadik személynek, illetőleg igénybe vesz-e az adatfeldolgozót. Amennyiben igen, jogosult tájékoztatást kérni az adattovábbítás címzettjéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, illetőleg az adatfeldolgozó nevéről, címéről és adatfeldolgozási tevékenységéről.

b) Helyesbítés kérése
Amennyiben a Diákhitel Központ által a kapcsolattartóval összefüggésben kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, jogosult ezen adat helyesbítését kérni.

c) Tiltakozás, törlés
A kapcsolattartó jogosult tiltakozni az ellen, hogy személyes adatait a Diákhitel Központ jogos érdek érvényesítése miatti szükségesség alapján kezeli. Tiltakozás esetén a Diákhitel Központ egyedi érdekmérlegelést folytat le, hogy valóban szükséges-e az adott kapcsolattartó adott szerződés teljesítéséhez az adatkezelés, és amennyiben arra a megállapításra jut, hogy nem, a kapcsolattartói adatokat törli.

Panasztételi, jogorvoslati jogok:

Amennyiben az érintettnek a Diákhitel Központ adatkezelésével összefüggésben kérdése vagy kifogása merülne fel, célszerű elsődlegesen a Diákhitel Központ adatvédelmi tisztviselőjénél jelezni azt kivizsgálás céljából. Az adatvédelmi tisztviselő a Diákhitel Központ postacímén, illetve a dpo@diakhitel.hu címen érhető el.

Amennyiben azérintett a fenti érintetti jogai gyakorlása során a Diákhitel Központ nem intézkedik határidőben, vagy nem tájékoztatja az intézkedés elutasításának indokáról, illetőleg a meghozott intézkedéssel az érintett nem ért egyet, vagy érintetti jog gyakorlásától függetlenül úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem érte vagy ennek közvetlen veszélye fennáll, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A hatóság elérhetősége a következő: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. www.naih.hu.

A hatóság a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható valamennyi iratba betekinthet, illetve azokról másolatot kérhet, továbbá a Diákhitel Központtól felvilágosítást kérhet. A Hatóság határozata ellen közigazgatási jogorvoslatnak nincs helye, azonban a Fővárosi Törvényszéken bírósági felülvizsgálati kérelem terjeszthető elő a 1055 Bp., Markó u. 27.

További lehetőség, hogy a pályázó – a Hatóság fenti eljárásával párhuzamosan, vagy ahelyett – bírósághoz is fordulhat. A per a pályázó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítható meg. Az egyes törvényszékek elérhetősége a www.birosag.hu/torvenyszekek címen található meg.

Egyéb információk:

A Diákhitel Központ az adatkezelés során adatfeldolgozót az adatkezelés során nem vesz igénybe, harmadik országba nem továbbít személyes adatot, és automatizált döntéshozatali eljárást, profilozást nem alkalmaz.