DIÁKHITEL INFORMÁCIÓK

Családpolitikai intézkedések

A Kormány családpolitikai intézkedéseinek köszönhetően 2023. január 1-ét követően tovább bővülnek a diákhitelek esetében a gyermektámogatási kedvezmények.

Az új módosítás kimondja, ha a 30. életévét be nem töltött hitelfelvevő hölgynek a magyarországi felsőoktatási tanulmányai alatt, vagy azok sikeres befejezését (az oklevél megszerzését) követő két éven belül, 2023. január 1-e után gyermeke születik, vagy gyermeket fogad örökbe, valamint a gyermeke vele egy háztartásban él, a fennálló hallgatói hiteltartozása 100%-át elengedi a Diákhitel Központ.

A gyermektámogatás iránti kérelmet – a Diákhitel szervezet által e célra szerkesztett nyomtatványon – a gyermek születését, vagy örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 60 napon belül kell benyújtania a családtámogatási kedvezményt igénylő édesanyának.

DIÁKHITEL INFORMÁCIÓK

Feltételek saját gyermek születése esetén

Kedvezmény igénybevételéhez a letölthető adatlapon túl az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:

 • 2023.01.01. napját követően született gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát

 • A képzést folytató felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a gyermek születése időpontjában az édesanyának hallgatói jogviszonya állt fenn. A hallgató jogviszony igazolása érdekében a tanulmányi rendszer „Ügyintézés” menüje „Kérvények” almenüjében található „Jogviszony igazolás” sablon használható. Amennyiben ez a funkció tanulmányi rendszerében nem áll rendelkezésre, az igazolást a tanulmányi osztálytól igényelje.
 • A tanulmányok sikeres befejezése (oklevél megszerzése) esetén a gyermek születésének időpontját megelőző, legfeljebb 2 évvel korábban kibocsátott oklevél másolatát.
 • A kérelmezésre szolgáló adatlapok a lenti linkeken érhetőek el:

 • A szükséges dokumentumokat a gyermek születését követő 60 napon belül kell benyújtani

DIÁKHITEL INFORMÁCIÓK

Feltételek örökbefogadás esetén

Kedvezmény igénybevételéhez a letölthető adatlapon túl az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:

 • 2023.01.01. napját követő örökbe fogadás esetében az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát.
 • A képzést folytató felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a gyermek örökbefogadásának időpontjában az édesanyának hallgatói jogviszonya állt fenn. A hallgató jogviszony igazolása érdekében a tanulmányi rendszer „Ügyintézés” menüje „Kérvények” almenüjében található „Jogviszony igazolás” sablon használható. Amennyiben ez a funkció tanulmányi rendszerében nem áll rendelkezésre, az igazolást a tanulmányi osztálytól igényelje.
 • A tanulmányok sikeres befejezése (oklevél megszerzése) esetén a gyermek örökbefogadása időpontját megelőző, legfeljebb 2 évvel korábban kibocsátott oklevél másolatát.
 • A kérelmezésre szolgáló adatlapok a lenti linkeken érhetőek el:

 • Az előzőekben felsorolt dokumentumoknak az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 60 napon belül kell beérkezniük.

DIÁKHITEL INFORMÁCIÓK

Az alábbi speciális esetekben kérjük, hogy az alábbi dokumentumok másolatait csatolja

 • A gyermek külföldön történő születése esetén a születési anyakönyvvel egyenértékű külföldi okiratot.
 • A gyermek külföldön történő örökbefogadása esetén az ezen igazolással egyenértékű külföldi okiratot.
 • Ikergyermekek születésekor annyi termékre vehető igénybe a támogatás, ahány gyermek született. Ez esetben minden gyermekre vonatkozóan szükséges a születési anyakönyvi kivonat (örökbefogadás esetén a gyámhatósági határozat) megküldése.
 • Ha azon gyermek, melyre a gyermektámogatást igényli, halva születik, fent írt nyomtatványok mellé szükséges csatolni a halva születés tényét igazoló okirat. (351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti okirat) másolatát.

Letölthető dokumentumok

Diákhitel1 és Diákhitel2 kérelem gyermektámogatás igénybevételéhez 30 év alatt vállalt gyermek esetén

A  dokumentum kitöltését és tanúzását követően azt postai úton a Diákhitel Központ rövidített postacímére (1996 Budapest) szükséges beküldeni, vagy a Diákhitel Központ személyes ügyfélszolgálatán (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) leadni.

Diákhitel plusz kérelem gyermektámogatás igénybevételéhez 30 év alatt vállalt gyermek esetén

A dokumentum kitöltését és tanúzását követően azt postai úton a Diákhitel Központ rövidített postacímére (1996 Budapest) szükséges beküldeni, vagy a Diákhitel Központ személyes ügyfélszolgálatán (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) leadni.

DIÁKHITEL INFORMÁCIÓK

Gyakran Ismételt Kérdések (GY.I.K.)

A Kormány családpolitikai intézkedéseinek köszönhetően 2023. január 1-től hiteltermékeink esetében bővül a gyermektámogatási kedvezmény feltételrendszere. Ennek alapján már egy gyermek esetén is jár a 100%-os mértékű gyermektámogatás, ha a hitelfelvevő nő 2023. január 1. után, de a 30. életéve betöltéséig a felsőoktatási tanulmányai alatt, vagy oklevélszerzést – sikeres diplomaszerzést – követő 2 éven belül szül, vagy fogad örökbe gyermeket. Lényeges, hogy a gyermektámogatás iránti kérelmet a gyermek megszületését vagy örökbefogadását követő 60 napon belül be kell nyújtani, amely jogvesztő határidő.

A hölgy hitelfelvevő, ha felsőoktatási tanulmányai alatt, vagy azok sikeres befejezését (az oklevél megszerzését) követő két éven belül gyermeke születik, vagy gyermeket fogad örökbe akkor, ha a gyermek születésekor vagy örökbefogadásakor a 30. életévét még nem töltötte be.

100%-os mértékű a gyermektámogatás. Ha esetleg áll fenn fizetési hátraléka a kérelmezőnek, a támogatás csak a hátralék nélkül számított összegre vehető igénybe. A fennálló hallgatói hiteltartozás 100%-át elengedi a Diákhitel Központ. (Fennálló hátralékra nem vonatkozik a gyermektámogatás, annak összegét meg kell fizetnie a Diákhitel Központ részére.)

A gyermektámogatás iránti kérelmet a Diákhitel Központ által e célra rendszeresített nyomtatványon szükséges benyújtani a gyermek megszületését vagy örökbefogadását követő 60 napon belül, amely jogvesztő határidő.

2023. január 6-át követően.

Igen, szülés esetében születési anyakönyvi kivonat, örökbefogadás esetében az örökbefogadást engedélyező határozat feltétlenül szükséges. Emellett be kell nyújtani arra vonatkozóan is igazolást, hogy a gyermek születésekor vagy örökbefogadásakor a hitelfelvevőnek állt fenn hallgatói jogviszonya, vagy a gyermek születésére, örökbefogadására a felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél kiállítását követő 2 éven belül került sor.

Legkorábban a 2023. január 2-án született vagy örökbefogadott gyermek esetében lehet kérelmezni a kedvezményt.

Igen, bármelyik hiteltermék esetében érvényesíthető. Ugyanazon gyermek esetében azonban kizárólag egy alkalommal és egy hallgatói hiteltermék vonatkozásában érvényesíthető a kedvezmény. Több hiteltermék esetében a hitelfelvevőnek kell választania, hogy melyik hiteltermékre érvényesíti.

Nem a kérelem benyújtására, hanem a gyermek szülésére, örökbefogadására ír elő a jogszabály életkori határt: a kedvezmény igénybevételéhez a hitelfelvevő hölgynek 30 éves életkora alatt szükséges szülnie, vagy örökbefogadnia.

Örökbefogadás esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 60 napon belül kell a kérelmet benyújtani. Gyermek születése esetében is a gyermek megszületését követő 60 napon belül szükséges benyújtani a kérelmet.

Igen, de ugyanazon gyermek esetében azonban kizárólag egy alkalommal és egy hallgatói hiteltermék vonatkozásában.

Minden hiteltermékre igénybe lehet venni, a diákhitel termékeken (DH1, DH2, DH Plusz) túl a KH1 és KH2 termékekre is. KH-s termékek esetében természetesen csak akkor, ha a KH-s képzése után vagy azzal párhuzamosan felsőoktatásban is részt vesz a hitelfelvevő, és eközben vagy utána 2 éven belül születik gyermeke a hitelfelvevőnek vagy fogad örökbe gyermeket.

Igen, ha magyarországi felsőoktatási intézmény képzésében vesz részt a hitelfelvevő.

Igen, a kérelem mellékleteként szükséges csatolnia.

Igen, a kérelem mellékleteként szükséges csatolnia.

Nem, csak a gyermek születésekor vagy örökbefogadásakor magyarországi felsőoktatási intézményben folytatott képzésben részt vevő, vagy ilyen képzés sikeres elvégzését igazoló – két évnél nem régebbi oklevelet szerzett hitelfelvevő veheti igénybe a kedvezményt.

A gyermek születését anyakönyvi kivonat másolatával – a gyermek külföldön történő születése esetén az ezen igazolással egyenértékű külföldi okirattal – szükséges igazolni. Amennyiben azon gyermek, amelyre tekintettel a Hitelfelvevő nő a gyermektámogatást igényelte halva születik, a jogosultság megállapításához a 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti igazolást szükséges benyújtani.
A gyermek örökbefogadását az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatával – a gyermek külföldön történő örökbefogadása esetén az ezen igazolásokkal egyenértékű külföldi okirattal – szükséges igazolni.

A felsőoktatásban folytatott tanulmányokat a képzést folytató felsőoktatási intézmény igazolásával, arról, hogy a gyermek születése vagy örökbefogadása időpontjában hallgatói jogviszonya állt fenn.

A tanulmányok sikeres befejezését (oklevél megszerzését) a gyermek születése, illetve örökbefogadása időpontját megelőzően legfeljebb két évvel korábban kibocsátott oklevél másolatával.

A született vagy örökbefogadott gyermekkel közös háztartásban élésről a kérelem-nyomtatványon nyilatkozik a kérelmező.