DIÁKHITEL INFORMÁCIÓK

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Frissítés időpontja: 2023.06.30.

A Diákhitel Központ Zrt. nem minősül sem országos hatáskörű közigazgatási szervnek, sem fővárosi vagy megyei kormányhivatalnak, sem helyi önkormányzatnak.

A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I.20.) Kormányrendelet (hatályos: 2023. július 1-jétől) 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény kivonata (hatályos: 2022. szeptember 1-jétől)

Hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Hatályos adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Szervezeti felépítés

Archívum:

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény korábban hatályos verziója (2022.01.01 – 2022. 08.31. között hatályban volt szöveg)

A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I.20.) Kormányrendelet normaszövegének korábban hatályos verziói:

2023.01.01 – 2023.06.30. között hatályban volt szöveg

2022.01.01 – 2022.12.31. között hatályban volt szöveg

2021.12.21 – 2021.12.31. között hatályban volt szöveg

2021.10.09 – 2021.12.20. között hatályban volt szöveg

2021.10.01 – 2021.10.08. között hatályban volt szöveg

2021.09.27 – 2021.09.30. között hatályban volt szöveg

2021.06.08 – 2021.09.26. között hatályban volt szöveg

2021.05.31 – 2021.06.07. között hatályban volt szöveg

2021.03.30 – 2021.05.30. között hatályban volt szöveg

 

A Diákhitel Központ Zrt. korábban hatályban volt, közzéteendő szabályzatai:

Szervezeti és Működési Szabályzat (2023.03.16-2023.04.03. között volt hatályban)

Szervezeti és Működési Szabályzat (2022.08.01-2023.03.15. között volt hatályban)

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat (2022.06.01-2022.07.31. között volt hatályban)

Szervezeti és Működési Szabályzat (2021.05.31-2022.05.31. között volt hatályban)

Szervezeti és Működési Szabályzat (2020.09.17 – 2021.05.30. között volt hatályban)

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (2018.11.29 – 2021.05.04. között volt hatályban)

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A Diákhitel Központ Zrt. nem országos illetékességű közigazgatási szerv vagy kormányhivatal, így esetében ezen közzétételi kötelezettség a társaság esetében nem értelmezhető.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Diákhitel Központ Zrt. nem helyi önkormányzat, így esetében ezen közzétételi kötelezettség a társaság esetében nem értelmezhető.

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A Diákhitel Központ Zrt. nem hatóság, így esetében ezen közzétételi kötelezettség a társaság esetében nem értelmezhető.

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A Diákhitel Központ Zrt. állami költségvetésből finanszírozott közszolgáltatásokat nem nyújt.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A Diákhitel Központ Zrt. nyilvános adatbázisokat nem tart fenn, a hitelfelvevők hallgatói hitelszerződésekkel összefüggésben kezelt személyes adatai vonatkozásában a kezelt adatok körét, az adatkezelések célját, időtartamát, módját, az adatok forrását, az adattovábbításokat, adatfeldolgozásokat és az érintettek jogait az egyes hiteltermékek Üzletszabályzatának mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. Az egyes hiteltermékek Üzletszabályzatai és Adatkezelési Tájékoztatói letölthető formában a https://diakhitel.wpsandbox.introweb.hu/uzletszabalyzat honlapon érhetők el.

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Frissítés időpontja: 2023.03.31.

2023.04.01. – 2023.06.30.  között nem volt és a frissítés időpontjában sincs a Diákhitel Központ Zrt-nek nyilvános kiadványa.

ARCHÍVUM

2023.01.01. – 2023.03.31. között nem volt a Diákhitel Központ Zrt-nek nyilvános kiadványa.

2022.10.01. – 2022.12.31. között nem volt a Diákhitel Központ Zrt-nek nyilvános kiadványa.
2022.07.01. – 2022.09.30. között nem volt a Diákhitel Központ Zrt-nek nyilvános kiadványa.
2022.04.01. – 2022.06.30. között nem volt a Diákhitel Központ Zrt-nek nyilvános kiadványa.
2022.01.01. – 2022.03.31. között nem volt a Diákhitel Központ Zrt-nek nyilvános kiadványa.

2021.10.01. – 2021.12.31. között nem volt a Diákhitel Központ Zrt-nek nyilvános kiadványa.
2021.07.01. – 2021.09.30. között nem volt a Diákhitel Központ Zrt-nek nyilvános kiadványa.
2021.04.01. – 2021.06.30. között nem volt a Diákhitel Központ Zrt-nek nyilvános kiadványa.
2021.01.01. – 2021.03.31. között nem volt a Diákhitel Központ Zrt-nek nyilvános kiadványa.

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A Diákhitel Központ Zrt-nek nyilvánosan működő testületi szerve nincs.

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Diákhitel Központ Zrt. kötelező közzététel körébe tartozó jogszabálytervezeteket, előterjesztéseket nem kezel.

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Frissítés időpontja: 2022.06.23.

Hirdetmények befektetőknek:

Értékpapír információk – Diákhitel (diakhitel.hu)

Hirdetmények ügyfeleknek:

Régi hirdetmények:

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Jelenleg nincsen pályázat kiírva.

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Nyilvános megállapításokat eredményező vizsgálat lefolytatására az elmúlt egy évben a Diákhitel Központ Zrt-nél nem került sor.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A Diákhitel Központ Zrt. a www.diakhitel.hu Diákhitel Központ Közérdekű Adatok menüpontjában teszi közzé az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kötelezően közzétenni rendelt közérdekű adatokat.

A Diákhitel Központ Zrt. emellett a kezelésében lévő közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton benyújtott adatigénylések alapján egyedi adatszolgáltatást nyújt az adatkérő részére. Az adatigénylési kérelem benyújtásának módja:

  • postán az 1996 Budapest, Diákhitel Központ címen Szerdahelyi Kinga marketing és kommunikációs igazgató részére
  • telefonon a +36 1 999 99 44 számon
  • e-mail-ben a kozerdeku@diakhitel.hu címen
  • személyesen a 1027 Bp., Kacsa u. 15-23. Fszt. alatti ügyfélszolgálaton (hétfő: 8-18h, kedd-csütörtök: 8-16h, péntek: 8-14h)

Kérjük szíveskedjenek az igénylés során nevüket és elérhetőségüket megadni, továbbá egyértelműen megjelölni az igényelt adatok körét. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a Diákhitel Központ Zrt. jogosult felhívni a kérelmezőt adatigénylése pontosítására. A pontosításig az adatigénylés teljesítésének határideje nyugszik. Az igénylés során rendelkezésre bocsátott adatokat a Diákhitel Központ Zrt. kizárólag az adatigénylés teljesítése, és az erről kötelezően vezetett nyilvántartás céljából kezeli.

Nem teljesíthető az igény, ha a válaszadáshoz szükséges pontos elérhetőségi adat nem áll rendelkezésre. A Diákhitel Központ Zrt. nem köteles továbbá az adatigénylési kérelmet teljesíteni, amennyiben az nem közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat közlésére irányul, illetve üzleti titoknak, személyes adatnak vagy törvény által védett egyéb adatnak minősül, illetőleg az igénylő nem adja meg elérhetőségi adatait, vagy az igénylő korábban, egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányulóan már kért és kapott adatokat – feltéve, hogy ezen adatokban változás nem állt be.

A Diákhitel Központ Zrt. a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igénynek 15 napon belül tesz eleget. Jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozó adatigénylés esetében a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, amelyről a Diákhitel Központ Zrt. az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatást ad tájékoztatást.

Az adatigénylő a kért közérdekű adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függően másolatot kérhet. Amennyiben az igényelt adatokat tartalmazó dokumentum a terjedelménél vagy egyéb sajátosságánál fogva észszerűen nem bocsátható az igénylő rendelkezésére, előzetes egyeztetés alapján az a Diákhitel Központ Zrt. személyes ügyfélszolgálatán ismerhető meg.

Az igénylő a közérdekű adatigénylés teljesítésének megtagadása vagy a teljesítési határidő eredménytelen lejárta esetén bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani. Az igénylő jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet abban az esetben, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. (elérhetőség: 1055 Bp., Falk Miksa u. 9-11.)

Az igényelt adatok közlésével összefüggésben felmerült másolási költségekről, illetve amennyiben az adatigénylés teljesítése a Diákhitel Központ Zrt. erőforrásainak aránytalan mértékű igénybevételével jár, a megállapított költségtérítés pontos összegéről a Diákhitel Központ Zrt. az adatszolgáltatást megelőzően tájékoztatja az igénylőt. Az igénylő a megállapított költségtérítéssel kapcsolatban az erről szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozhat arról, hogy az igénylését ezen költségtérítés ismeretében, fizetési kötelezettségét vállalva fenntartja-e. Az igénylő nyilatkozatáig az adatszolgáltatási határidő nyugszik. A határidő eredménytelen lejárta esetén a Diákhitel Központ Zrt. úgy tekinti, hogy a kérelmező az adatigénylési kérelmét visszavonta. Ha az igénylő az igényét a fentiek alapján fenntartja, a költségtérítést a Diákhitel Központ Zrt. az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumokat vagy adathordozót a befizetés igazolását követően adja át. Az igénylő a Diákhitel Központ Zrt. által megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a fentieknek megfelelően ugyancsak bírósághoz fordulhat.

Kérdés esetén dr. Maurer Géza adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat: dpo@diakhitel.hu.

Közérdekű adatigénylések teljesítésének rendjéről szóló szabályzat a honlapra

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A Diákhitel Központ Zrt. kötelező statisztikai adatgyűjtést nem folytat.

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A Diákhitel Központ Zrt-t kötelező statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség nem terheli.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Diákhitel Központ Zrt. közadatok hasznosítására irányuló szerződést az elmúlt egy évben nem kötött.

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Diákhitel Központ Zrt. ilyen tárgyú általános szerződési feltételeket nem alkalmaz.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Különös közzétételek:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Diákhitel Központ Zrt-t különös közzétételi kötelezettség terheli. A kötelező közzététel körébe tartozó adatok a következő linken érhetők el: https://www.diakhitel.hu/a-2009-evi-cxxii-torveny-vegrehajtasa

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján a Diákhitel Központ Zrt-t különös közzétételi kötelezettség terheli. A kötelező közzététel körébe tartozó adatok a következő linkeken érhetők el: https://www.diakhitel.hu/kozbeszerzesi-eljarasban-megjelent-hirdetmenyek valamint: https://www.diakhitel.hu/kozbeszerzesekkel-kapcsolatos-kozzetetelek

Egyedi közzétételek:

A Diákhitel Központ Zrt. egyedi közzétételi lista szerinti közzétételre nem köteles.

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Diákhitel Központ Zrt. közadatok újrahasznosítása körébe tartozó adatot nem kezel.

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A Diákhitel Központ Zrt. közadatok újrahasznosítása körébe tartozó adatot nem kezel, erre vonatkozóan általános szerződési feltételeket nem alkalmaz.

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A Diákhitel Központ Zrt. közadatok újrahasznosítása körébe tartozó adatot nem kezel, ezzel összefüggő díjjegyzéke nincs.

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A Diákhitel Központ Zrt. közadatok újrahasznosítása körébe tartozó adatot nem kezel.

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Diákhitel Központ Zrt. közadatok újrahasznosítása körébe tartozó adatot nem kezel.

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A Diákhitel Központ Zrt. közadatok újrahasznosítása körébe tartozó adatot nem kezel.

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Diákhitel Központ Zrt. közadatok újrahasznosítása körébe tartozó adatot nem kezel.